آزمون ورودی جهت جذب نیروی جدید در مرکز تحقیقات نانومهندسی سطح

مرکز نانومهندسی سطح دانشگاه تهران در راستای پیش‌برد اهداف علمی و پژوهشی خود از میان دانشجویان کارشناسی ورودی سال 1395 و بعد از آن، از طریق برگزاری آزمون اقدام به جذب نیرو می‌نماید.

sne-openning-aban97