تجهیز آزمایشگاه نانومهندسی سطح به سوپر کامپیوتر محاسباتی

آزمایشگاه نانومهندسی سطح به سوپر کامپیوتر محاسباتی تجهیز شد:

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7-%db%b0%db%b7-%db%b0%db%b5_%db%b2%db%b0-%db%b5%db%b5-%db%b3%db%b4

مقایسه پردازشگر سیمرغ و کامپیوتر مرکز:

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7-%db%b0%db%b7-%db%b0%db%b5_%db%b2%db%b2-%db%b4%db%b8-%db%b0%db%b9