جلسه ارائه سه شنبه 3 اسفند 95

جلسه‌ی ارائه با موضوع:

بررسی تاثیر استفاده از سطوح فوق آب‌گریز بر نیروی لیفت و درگ ایرفویل

سه‌شنبه ۳ اسفند ۹۵

ارائه دهندگان:

سید عادل علیزاده، امیر حسین امینی، مهیار خورده فروش

photo_2017-03-04_13-48-36