شما اینجا هستید
صفحه اصلی > مطالب با برچسب "گلوگاه"

تئوری محدودیت چیست؟

مقدمه ایده اصلی تئوری فوق بر مدیریت گلوگاه ها استوار است. این تئوری مدعی است که به بهبود مستمر از طریق شناسایی محدودیت ها وگلوگاه های تولیدی در سازمان منجر خواهد شد، بدین ترتیب تمرکزاصلی این تئوری ابتدا شناخت محدودیت ها و سپس مدیریت بر روی آنها در جهت افزایش کارایی