شما اینجا هستید
صفحه اصلی > تیم ما
 • صاحب امتیاز دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
 • مدیر مسئول دکتر مراد کریم پور
 • علی رمضانی موسس و سردبیر
 • پوریا مروتی برنامه نویس و پشتیبان فنی
 • علی رفیعی عضو هیئت مدیره، دپارتمان فناوری
 • محسن دهقانپور ابیانه عضو هیئت مدیره، دپارتمان کارآفرینی و مدیریت
 • هیراد مشعوف دپارتمان ترجمه
 • امیرحسین بلوک اصلی دپارتمان دیزاین و ترجمه
 • زهرا عینلو دپارتمان فناوری
 • وصال روستا دپارتمان فناوری
 • امیر حسین قاسمی نژاد دپارتمان خودرو
 • نگین نقی نژاد دپارتمان مقالات علمی
 • حسین کشانی دپارتمان کارآفرینی و مدیریت
 • محمد بیگ زاده دپارتمان مستند
 • شهاب امانت دپارتمان عمران
 • محمد یوسف صالح آبادی دپارتمان مستند
 • مهران فردوسی دپارتمان مقالات علمی
 • علی کاظمی دپارتمان آموزش
 • علیرضا امیری دپارتمان فناوری
 • فاطمه بهپور دپارتمان فناوری
 • رضا رحمان دپارتمان خودرو