آزمایشگاه کنترل به منظور فعالیت در زمینه های کنترل و رباتیک و ..

 

آزمایشگاه توربوماشین

سرپرست : دکتر محمدرضا حایری یزدی

پل ارتباطی(شماره تماس/پست الکترونیک/ وب سایت): ۶۱۱۱۴۰۶۳

معرفی، تاریخچه، اهداف و برنامه آتی:

آزمایشگاه کنترل به منظور فعالیت در زمینه های کنترل و رباتیک و حوزه های مرتبط فعالیت مینماید. زمینه های کنترل کلاسیک، کنترل پیشرفته (نظیر بهینه، فازی، شبکه عصبی، ژنتیک، مقاوم و …) و زمینه های رباتیکی(رباتهای ماژولار، منیپولیتورها، امدادگر و …) در حوزه های کنترل، رباتیک، مکاترونیک و هوش در آزمایشگاه کنترل دنبال میشود.

هدف اصلی نیز دنبال کردن زمینه های تحقیقاتی و صنعتی در زمینه های مطرح شده میباشد. هرچند فعالیتهای حاضر جدید و از نظر پژوهشی با ارزش میباشند، فعالیتهای آزمایشگاه متناسب با نیاز های روز دانشجویان و محققان قابل بروز رسانی میباشد.

برنامه های آتی شامل تجهیز آزمایشگاه کنترل و تمرکز بیشتر بر فعالیتهای جاری میباشد. با این حال انجام پروژه های صنعتی و پژوهشی-صنعتی نیز در اولویت فعالیتهای آتی آزمایشگاه کنترل میباشد.

دستگاههای مهم:

مجموعه های آموزشی PID کنترلر

 مجموعه آموزشی اندازه گیری و کنترل موتور DC

 ستهای آموزشی نیوماتیک

 مجموعه نیمه صنعتی خط تولید انعطاف پذیر با کمک الگوریتم CIC

ربات ۵ درجه آزادی CRS

 رباتهای ۵ درجه آزادی Mitsubishi

 ربات Pick and Place نیوماتیکی

 ابزارهای کارگاهی