آزمایشگاه انتقال حرارت

 

نام کامل دانشگاه/مرکز پژوهشی

دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

آزمایشگاه

نام آزمایشگاه : انتقال حرارت

نمابر آزمایشگاه: ۸۸۰۱۳۰۲۹

تلفن آزمایشگاه: ۶۱۱۱۴۱۵۳

آدرس پستی آزمایشگاه: خیابان کارگرشمالی بعد از جلال آل احمد پردیس۲
دانشکده‌های فنی دانشکده مکانیک

آدرس سایت آزمایشگاه:

کارشناسان آزمایشگاه

اسامی کارشناسان آزمایشگاه: امیر نوروز

تلفن کارشناسان آزمایشگاه: ۶۱۱۱۴۱۵۳

آدرس پست الکترونیکی(Email) کارشناسان آزمایشگاه: norouz@ut.ac.ir

نمابر: ۸۸۰۱۳۰۲۹

مسئول آزمایشگاه

نام مسئول آزمایشگاه: دکتر فرشاد کوثری

تلفن مسئول آزمایشگاه: ۶۱۱۱۴۰۲۴

آدرس پست الکترونیکی(Email) مسئول آزمایشگاه: fkowsari@ut.ac.ir

نمابر: ۸۸۰۱۳۰۲۹

دستگاههای موجود:

 مبدل حرارتی با لوله‌های عمود برهم: انتقال حرارت در حالت گذرا

 مبدل حرارتی با لوله‌های هم‌محور: هر دو سیال سرد و گرم در دو مجرای هم‌محور حرکت کرده و با هم تبادل حرارت می‌کنند

 تهویه مطبوع: آشنائی با سیکل تبرید تراکمی بخار و دستگاه تهویه مطبوع بصورت بررسی و تحلیل پروسه انتقال حرارت در یک چرخه تبرید و فرآیند های انجام شده بر روی جریان هوا.

 جوشش و تقطیر: بررسی حالتهای مختلف جوشش وتقطیر، محاسبه شارحرارتی وضریب انتقال حرارت دراین نوع انتقال حرارت ومقایسه نتایج به دست آمده از آزمایش با فرمول های تجربی مربوطه.

 چگالش قطره‌ای و لایه‌ای: مطالعه انتقال‌حرارت تقطیر قطره‌ای و لایه‌ای بخار آب بر روی صفحات عمودی

 تشعشع و جابجایی آزاد: مطالعه کمی انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تشعشعی