ساخت و مونتاژ

گرایش ساخت و مونتاژ یکی از دو گرایش اصلی گروه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران میباشد. در این گرایش فعالیت های گسترده ای در  زمینه های تحقیقاتی از جمله: فرایند های  مونتاژ و اتصال قطعات، جوشکاری و آزمون های غیرمخرب، ساخت و مونتاژ در ابعاد میکرو و نانو و همچنین ماشین کاری سنتی و غیر سنتی انجام می شود. دستاوردهای چشمگیر آموزشی و پژوهشی با تکیه بر اساتید مجرب از جمله نقاط قوت گرایش ساخت و مونتاژ میباشد.