فرم های کارآموزی

فرم های موردنیاز برای اخذ واحد کارآموزی...

اطلاعیه و روند کارآموزی

اطلاعیه و روند کارآموزی ...

تطبیق دروس

(فرم تطبیق دروس دانشجویان (انتقالی/ تغییر رشته/ دوره های قبلی...

کمیسیون پزشکی

فرم کمیسیون پزشکی- ارسال مدارک بیماری دانشجو...

پروژه کارشناسی

نمونه فرمت پروژه کارشناسی ...

آیین نامه یک

دستور العمل تصویب و انجام پروژه های کارشناسی ...

آیین نامه دو

راهنمای تهیه گزارش پروژه کارشناسی...

موضوع پروژه کارشناسی – فرم شماره یک

WORD فرم پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی...

موضوع پروژه کارشناسی – فرم شماره یک

PDFفرم پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی...

اعلام وصول گزارش پروژه کارشناسی – فرم شماره دو

فرم اعلام وصول گزارش پروژه کارشناسی...

دفاعیه پروژه کارشناسی – فرم شماره سه

فرم صورتجلسه دفاعیه پروژه کارشناسی...

دستیار آموزشی

آیین نامه دستیار آموزشی...

دستیار آموزشی

قرارداد دستیار آموزشی...

تغییر نمره

فرم درخواست تغییر نمره...

درخواست هم نیاز شدن

فرم دخواست هم نیاز شدن دروس پیش نیاز ...

تعهدنامه

فرم تعهدنامه برای دریافت کارت دانشجویی المثنی...

مرخصی تحصیلی

فرم درخواست مرخصی تحصیلی...

درخواست آموزشی

فرم درخواست آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر...

درخواست آموزشی

فرم درخواست آموزشی دانشجویان...

لیست واحدهای درسی

لیست واحدهای درسی رشته مهندسی مکانیک...

لیست پیش نیازها و هم نیازها

لیست پیش نیازها و هم نیازهای دروس رشته مهندسی مکانیک...

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی هشت ترمی رشته مهندسی مکانیک...

چارت برنامه پیشنهادی

چارت برنامه پیشنهادی رشته مهندسی مکانیک...

برنامه دوسالانه

برنامه دوسالانه رشته مهندسی...