مسعود شریعت پناهی

...

دکتر محجوب استاد دانشکده مکانیک
محمد محجوب

...