دکتر کارن ابری نیا استاد دانشکده مکانیک
کارن ابری نیا

دانشکده ما دارای سوابق و دستاوردهای ارزشمندی در هر دو زمینه آموزشی و پژوهشی است. تعداد زیادی از همکاران هیأت علمی این دانشکده، به پاس فعالیت‌های شایان خود جوایزی را...