دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

ناصر سلطانی

  • به کارگیری روشهای عددی و تجربی در زمینه خزش ، خستگی و شکست
  • تخمین عمر و رفتار قطعات و سازه ها
  • توسعه روشهای تجربی تحلیل تنش، مانند : فتوالاستیسیته (کشسان نگاری)، برشنگاری، برهم نگاری تصاویر دیجیتالی (DIC) و به کارگیری کرنش سنجها و ...
تهران، امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک

مسیر آکادمیک

رشته مهندسی مکانیک (گرایش طراحی جامدات) دانشگاه اکلاهما
کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)، دانشگاه اکلاهما
کارشناسی ارشد
رشته مهندسی مکانیک (مکانیک شکست تجربی)، دانشگاه ایالتی آیوا
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
  • طراحی اجزاء ماشین
کارشناسی ارشد
  • تحلیل تجربی تنش، خزش، خستگی و شکست

مقالات منتخب