دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

میر مسعود سید فخرآبادی

  • نانومکانیک و بیو نانومکانیک
  • خودآرایی، نانومواد دو بعدی و روش های میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM)
  • سيستم هاي ميکرو و نانو الکترومکانيکي (MEMS/NEMS) و سيستم هاي ميکرو و نانو الکترومکانيکي زیستی
  • میکرواپتیک و سیستم های میکرو اپتوالکترومکانیکی
  • میکرو/نانورباتیک و مکاترونیک
تهران، امیرآباد شمالی، دانشکده مهندسی مکانیک

مسیر آکادمیک

1386
مهندسی مکانیک- طراحی جامدات، دانشگاه تبریز
کارشناسی
1388
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی، دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد
1392
نانوفناوری- مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
  • مقدمه ای بر سیستم های میکرو و نانو
کارشناسی ارشد
  • نانو کامپوزیت ها

مقالات منتخب

  • M. M. S. Fakhrabadi, “Size effects on nanomechanical behaviors of nanoelectronics devices based on consistent couple-stress theory,” International Journal of Mechanical Sciences, vol. 92, pp. 146–153, 2015.
  • M. M. S. Fakhrabadi, A. Rastgoo, and M. T. Ahmadian, “Non-linear behaviors of carbon nanotubes under electrostatic actuation based on strain gradient theory,” Inter Journal of Non-Linear Mechanics, vol. 67, pp. 236–244, 2014.
  • M. M. S. Fakhrabadi, A. Rastgoo, and M. T. Ahmadian, “Dynamic behaviours of carbon nanotubes under dc voltage based on strain gradient theory,” Journal of Physics D: Appli Physics, vol. 46, no. 40, p. 405101, 2013.