دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

مریم مهنما

مسیر آکادمیک


کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
کارشناسی ارشد

مقالات منتخب