دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

احسان هوشفر

 • سوخت و احتراق
 • انرژی زیست‌توده/بیوانرژی؛ انرژی خورشیدی
 • استحصال انرژی از زباله؛ مدیریت پسماند
 • سینتیک واکنش‌های شیمیایی
 • دینامیک سیالات محاسباتی
 • کاهش آلاینده‌های زیست محیطی
ساختمان قدیم دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده فنی دانشگاه تهران

مسیر آکادمیک

1382
دانشگاه صنعتی شریف (مهندسی مکانیک)
کارشناسی
1384
دانشگاه علم و صنعت ایران (مهندسی مکانیک)
کارشناسی ارشد
1391
دانشگاه NTNU نروژ (مهندسی انرژی)
دکترا

درباره استاد

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت آزمایشگاه بیوانرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران مراجعه کنید.

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • سوخت و احتراق
 • ترمودینامیک 1
 • نگارش متون فنی
کارشناسی ارشد
 • سمینار کارشناسی ارشد
 • ترمودینامیک پیشرفته

مقالات منتخب

 • Ehsan Houshfar, Øyvind Skreiberg, Terese Løvås, Dušan Todorović, Lars Sørum. EFFECT OF EXCESS AIR RATIO AND TEMPERATURE ON NOx EMISSION FROM GRATE COMBUSTION OF BIOMASS IN THE STAGED AIR COMBUSTION SCENARIO. Energy & Fuels, 25 (10), pp 4643–4654, 2011.
 • Ehsan Houshfar, Terese Løvås, Øyvind Skreiberg. EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON NOx REDUCTION BY PRIMARY MEASURES IN BIOMASS COMBUSTION: STRAW, PEAT, SEWAGE SLUDGE, FOREST RESIDUES, AND WOOD PELLETS. Energies, 5 (2), pp 270–290, 2012.
 • Ehsan Houshfar, Øyvind Skreiberg, Peter Glarborg, Terese Løvås. REDUCED CHEMICAL KINETICS MECHANISMS FOR NOx EMISSION PREDICTION IN BIOMASS COMBUSTION. International Journal of Chemical Kinetics, 44 (4), pp 219–231, 2012.
 • Ehsan Houshfar, Øyvind Skreiberg, Dušan Todorović, Alexandra Skreiberg, Terese Løvås, Aleksandar Jovović, Lars Sørum. NOx EMISSION REDUCTION BY STAGED COMBUSTION IN GRATE COMBUSTION OF BIOMASS FUELS AND FUEL MIXTURES. Fuel, 98, pp 29–40, 2012.
 • Ehsan Houshfar, Roger Antoine Khalil, Terese Løvås, Øyvind Skreiberg. ENHANCED NOx REDUCTION BY COMBINED STAGED AIR AND FLUE GAS RECIRCULATION IN BIOMASS GRATE COMBUSTION. Energy & Fuels, 26 (5), pp 3003–3011, 2012.