روز صنعت با هدف ارائه پایان‌نامه‌های کاربردی در تاریخ دوشنبه ۲۱ آبان از ساعت ۱۴تا ۱۸ در دانشکده جدید مهندسی مکانیک برگزار میشود.