دکتر کارن ابری نیا استاد دانشکده مکانیک
کارن ابری نیا

دانشکده ما دارای سوابق و دستاوردهای ارزشمندی در هر دو زمینه آموزشی و پژوهشی است. تعداد زیادی از همکاران هیأت علمی این دانشکده، به پاس فعالیت‌های شایان خود جوایزی را...

علیرضا صادقی

...

دکتر فراهانی استاد دانشکده مکانیک
محمدرضا فراهانی

...

قادر فرجی

...

دکتر حداد استاد دانشکده مکانیک
محمدجعفر حداد

...

دکتر مهدوی نژاد استاد دانشکده مکانیک
رمضانعلی مهدوی نژاد

...

محسن حامدی

...

جمال تیمورنژاد

...

دکتر پرویزی استاد دانشکده مکانیک
علی پرویزی

...

دکتر بنی اسدی استاد دانشکده مکانیک
مجید بنی اسدی

...

علیرضا آرائی

...