دکتر مقیمی زند استاد دانشکده مکانیک
مهدی مقیمی زند

وب سایت شخصی: drzand.webs.com وب سایت آزمایشگاه: biomems.ut.ac.ir UT Research Profile Google Scholar Researcher ID ResearchGate Academia ASME DC LinkedIn Scopus ORCID...

علی صدیقی

...

مریم مهنما

...

محمود موسوی مشهدی

...

دکتر سلطانی استاد دانشکده مکانیک
ناصر سلطانی

...

دکتر دانش مهر استاد دانشکده مکانیک
علیرضا دانش مهر

...

محمد رضا ذاکرزاده

...

دکتر راستگو استاد دانشکده مکانیک
عباس راستگو

...

مسعود شریعت پناهی

...

دکتر صفر آبادی استاد دانشکده مکانیک
دکتر عطایی استاد دانشکده مکانیک
علی اصغر عطایی

...

دکتر مراد کریم پور
مراد کریم‌پور

...

سید مهدی گنجیانی

...

مجتبی حقیقی یزدی

...

دکتر محجوب استاد دانشکده مکانیک
محمد محجوب

...

دکتر معصومی استاد دانشکده مکانیک
ابوالفضل معصومی

...

محمد حسن نایی

...

دکتر نظری استاد دانشکده مکانیک
محمد علی نظری

...

دکتر حائری یزدی استاد دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا حائری یزدی

...

نصراله تابنده

...

دکتر نجفی استاد دانشکده مکانیک
فرشید نجفی

...

دکتر بهرامی استاد دانشکده مکانیک
آرش بهرامی

...

دکتر باغانی استاد دانشکده مکانیک
مصطفی باغانی

...

دکتر یوسفی کما استاد دانشکده مکانیک
عقیل یوسفی کما

...

سید موسی آیتی

...