دکتر فراهانی استاد دانشکده مکانیک
محمدرضا فراهانی

...

دکتر حداد استاد دانشکده مکانیک
محمدجعفر حداد

...

دکتر مهدوی نژاد استاد دانشکده مکانیک
رمضانعلی مهدوی نژاد

...

محسن حامدی

...

جمال تیمورنژاد

...

دکتر بنی اسدی استاد دانشکده مکانیک
مجید بنی اسدی

...

علیرضا آرائی

...