محمد رضا ذاکرزاده

...

دکتر راستگو استاد دانشکده مکانیک
عباس راستگو

...

دکتر محجوب استاد دانشکده مکانیک
محمد محجوب

...

دکتر حائری یزدی استاد دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا حائری یزدی

...

نصراله تابنده

...

دکتر بهرامی استاد دانشکده مکانیک
آرش بهرامی

...

دکتر یوسفی کما استاد دانشکده مکانیک
عقیل یوسفی کما

...

سید موسی آیتی

...