اطلاعيه آموزشی

دانشجويان مقطع كارشناسي

مدت تحویل فرم پيشنهاد موضوع پروژه‌كارشناسي (فرم شماره یک) شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۳ می باشد.

در ضمن مطابق آیین نامه پروژه های کارشناسی، دانشجویانی که این ترم واحد پروژه اخذ کرده و قصد دفاع ندارند نیز باید فرم پيشنهاد موضوع پروژه‌كارشناسي (فرم شماره یک)خود را به دفتر معاونت (خانم زنجانی) تحویل دهند.

معاونت دانشكده مهندسي مكانيك

۱۳۹۶/۷/۲۶