دانشجویانی که آماده دفاع در شهریورماه هستند روز دوشنبه مورخ ۲۰/۶/۹۶ برگه اعلام وصول خود را با امضای استاد راهنماو یکی از داورها به آموزش تحویل نمایند. و در ضمن دفاعیه روز شنبه مورخ ۲۵/۶/۹۶ و روز یکشنبه ۲۶/۶/۹۶ می باشد.