قابل توجه دانشجویان دکترای متقاضی تمدید سنوات

از این تاریخ به بعد این دانشجویان می بایست مطابق دستورالعمل جدید تمدید سنوات مقطع دکترا (موجود در سایت دانشکده) عمل نمایند و نظر داور در مورد گزارش پیشرفت خود را در قالب فرم مربوطه (موجود در سایت دانشکده) بر روی گزارش قرار داده و به دفتر معاونت تحویل نمایند.

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده

۱۳۹۷/۸/۷