قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۵و قبل از آن

 

این دانشجویان می بایست حداکثر تا پایان مهر ماه، از واحدهای اخذ شده در این نیمسال نسخه چاپی تهیه کرده و پس از تایید استاد راهنما، به مدیر گروه تخصصی خود ارائه نمایند. در غیر اینصورت، واحدهای اخذ شده آنان در سامانه ثبت نهایی نخواهد شد.

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده