نکات جلسه دفاع شهریور ۹۷

جدول زمان بندی گروه‌های ۱ الی ۴ 

جدول زمان‌‌ بندی گروه‌های ۵ تا ۱۳