دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

کارکنان

 • حسنیه اکبری

  آموزش کارشناسی

  اتاق: دفتر آموزش

  تلفن:

 • علی کریمی

  کارشناس آموزش

  karimi_44@ut.ac.ir

  اتاق: 123

  تلفن: 021-8114821