دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

گروه ها و گرایش های دانشکده را بشناسید

اخبار گروه را ببینید با اعضای گروه ها آشنا شوید
گروه تبدیل انرژی

اعضای گروه

گروه ساخت و تولید
گروه طراحی کاربردی

اعضای گروه