حوزه معاونت اجرایی دانشکده مهندسی مکانیک شامل انجام کلیه امور اجرایی، اداری و مالی این دانشکده می باشد. دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران به عنوان مهد مهندسی کشور شناخته شده و همواره در بین رتبه های برتر در دانشکده های فنی و مهندسی کشور و منطقه می باشد. این دانشکده همواره در آموزش عالی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و از دانشکده های پیشرو در امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی بوده است. این دانشکده در نظر دارد به سرعت به دانشکده ای از نسل سوم و چهارم تبدیل شود. به همین منظور در نظر دارد که کلیه زیرساختهای اداری و مالی مربوطه را برای رسیدن به یک دانشکده کارآفرین و ثروت آفرین فراهم نماید. اکنون این دانشکده با دارا بودن زیربنای آموزشی، آزمایشگاه و کارگاهی بالغ بر ۳۰ هزار متر مربع، یکی از بزرگترین دانشکده های مهندسی در کشور می باشد. این معاونت در نظر دارد تا با افزایش درآمدهای اختصاصی دانشکده، مدیریت در هزینه ها و ایجاد بهره وری در روندهای اداری و اجرایی دانشکده، در آینده ای نزدیک به اهداف مذکور دست یابد. فعالیت های اصلی این معاونت در زیر بصورت خلاصه آورده شده است:

دکتر پدرام حنفی زاده