دستورالعمل اخذ واحد کارآموزی دوره کارشناسی

دانشجویان کارشناسی پس از ترم چهارم به شرط گذراندن حداقل ۸۰ واحد درسی می توانند واحد کارآموزی را اخذ نمایند. دانشجویان کارشناسی واجد شرایط می توانند بر اساس دستوالعمل اخذ کارآموزی اقدام نمایند.

روال فعالیتها از ابتدا تا به انتها در این دوره به شرح زیر می‌باشد:

مراحل ثبت نام:

 • درخواست برای تعیین محل کارآموزی از طریق سامانه گلستان (از تاریخ ۸/۳/۱۳۹۶ لغایت ۲/۴/۱۳۹۶)
 • تایید واحدهای گذرانده دانشجو توسط آموزش دانشکده از طریق سامانه گلستان
 • مراجعه به مسوول آشنایی با صنعت دانشکده (آقای دکتر صفرآبادی) جهت تعیین محل و استاد ناظر کارآموزی طبق تایید ایشان
 • مراجعه به سرکار خانم ابراهیمی، دفتر امور پژوهشهای کاربردی واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی، جهت اخذ معرفی نامه کارآموزی
 • ثبت نام کارآموزی در سیستم گلستان در ابتدای تیر ماه ۱۳۹۵

مراحل انجام دوره کارآموزی:

 • مراجعه به واحد صنعتی مشخص شده و گذراندن ۱۴۰ ساعت دوره کارآموزی تحت نظارت استاد کارآموزی
 • تکمیل فرمت گزارش کارآموزی طبق فرمت مطلوب دانشکده (گزارش کارآموزی میبایست کاملا مطابق با فرمت گزارش کارآموزی دانشکده ، تهیه گردد)

مراحل ارزیابی دوره کارآموزی:

 • تحویل گزارش کارآموزی به سرپرست کارآموزی واحد صنعتی و تکمیل فرم بازدید و ارزشیابی نحوه انجام کارآموزی
 • تحویل گزارش کارآموزی به استاد ناظر و تکمیل فرم بازدید و ارزشیابی نحوه انجام کارآموزی
 • تکمیل فرم ارزیابی محل کارآموزی
 • تحویل فرم ارزیابی محل کارآموزی و فرم بازدید و ارزشیابی نحوه انجام کارآموزی به مسوول آشنایی با صنعت دانشکده (آقای دکتر صفرآبادی)

سایر فایلهای مرتبط:

فرم تایید محل کارآموزی توسط استاد (فرم شماره ۱)

فرم تایید موضوع کارآموزی توسط استاد (فرم شماره ۲)

معرفی نامه به آموزش محترم دانشکده مهندسی مکانیک

فرصت های کارآموزی ۱

فرصت های کارآموزی ۲

باتوجه به اهمیت بسیار بالای این دوره در تقویت توان فنی و اجرایی دانشجویان و نیز ایجاد فرصت های شغلی مناسب، امید است دانشجویان تمامی تلاش خود را برای بهره برداری هرچه بیشتر از این دوره صرف نمایند.