امور اداری و پشتیبانی

در این حوزه کلیه فعالیتهای زیر صورت می پذیرد:

  • خدمات فنی و تاسیسات شامل سرویس آسانسورها، برق ساختمان، آب و فاضلاب، تهویه، موتور خانه، زیرساختهای مرتبط با شبکه و اینترنت و موارد مشابه

  • صدور مجوزهای لازم جهت خرید های مورد نیاز دانشکده

  • تامین فضاهای مناسب با نیاز دانشکده (دفتر اساتید، آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی، سالن مطالعه آزاد دانشجویان، شرکتهای دانش بنیان)

  • ساماندهی و مدیریت و پشتیبانی همایشها، کنفرانس ها، سخنرانیهای علمی و رویدادهای مربوط به دانشکده

  • ساماندهی و مدیریت منابع انسانی شامل کارمندان، نیروهای امریه و نیروهای خدماتی

  • خدمات عمومی شامل نظافت و حفاظت