دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

مکانیک جامدات

کاربرد این گرایش در صنعت بسیار گسترده است و در صنایع خودرو،بایو و هر زمینه ی دیگری که به طراحی ، ساخت و تحلیل نتایج بدست امده از آزمایشات مربوط باشد،رد پایی از مکانیک جامدات دیده میشود.

مکانیک جامدات چیست؟ اخبار گرایش آزمایشگاه های مکانیک جامدات اعضا را بشناسید دروس گرایش

مکانیک جامدات چیست؟

مکانیک جامدات گرایشی از مکانیک است که با استفاده از روش های عددی،تحلیلی و تجربی به بررسی رفتار مواد و مهندسی آن ها میپردازد

تحقیقات این گرایش عمدتا در زمینه های شکست،رابطه ی ساختار با مواد،روش های عددی بر پایه المان محدود و کامپوزیت ها میباشد

کاربرد این گرایش در صنعت بسیار گسترده است و در صنایع خودرو،بایو و هر زمینه ی دیگری که به طراحی ، ساخت و تحلیل نتایج بدست امده از آزمایشات مربوط باشد،رد پایی از مکانیک جامدات دیده میشود.

آزمایشگاه های مکانیک جامدات

اعضا را بشناسید