دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

علوم حرارتی و انرژی

این گرایش بیشتر به اصول انتقال حرارت و ترمودینامیک می‌پردازد و کاربرد‌ آن‌ها را در سیستم‌های مهندسی بررسی می‌کند.

علوم حرارتی و انرژی چیست؟ اخبار گرایش آزمایشگاه های علوم حرارتی و انرژی اعضا را بشناسید دروس گرایش

علوم حرارتی و انرژی چیست؟

این گرایش بیشتر به اصول انتقال حرارت و ترمودینامیک می‌پردازد و کاربرد‌ آن‌ها را در سیستم‌های مهندسی بررسی می‌کند.

هدف این گرایش آن است تا با بررسی فرآیند های اساسی انتقال حرارت و ترمودینامیک در سیستم ها آنها را از نظر بازدهی، هزینه وآلایندگی بهبود بخشد. برای این کار آگاهی از مبانی انتقال حرارت و ترمودینامیک لازم است و این مباحث، درس های اصلی این گرایش هستند. کاربرد‌های این گرایش در هوا و فضا، صنایع دفاعی و خودروسازی می‌باشد.

آزمایشگاه های علوم حرارتی و انرژی

اعضا را بشناسید