دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

ساخت و مونتاژ

این گرایش به بررسی فرآیند ساخت می‌پردازد که در آن مواد خام به محصول تبدیل می‌شوند.

ساخت و مونتاژ چیست؟ اخبار گرایش آزمایشگاه های ساخت و مونتاژ اعضا را بشناسید دروس گرایش

ساخت و مونتاژ چیست؟

این گرایش به بررسی فرآیند ساخت می‌پردازد که در آن مواد خام به محصول تبدیل می‌شوند. بخش اعظمی از مهندسی مکانیک به مطالعه روش‌های مختلف تولید و مونتاژ سپری می‌شود که این مطالعه گسترده در نهایت باعث می‌شود امکان ساخت طرح‌های پیچیده فراهم گردد. این گرایش در صنایع مختلف که به نحوی با ساخت یا مونتاژ درگیر هستند ، کاربرد دارد.

آزمایشگاه های ساخت و مونتاژ

اعضا را بشناسید