دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

دینامیک و کنترل

موضوعاتی که در این زمینه مورد مطالعه قرار می‌گیرند شامل مدلینگ، دیزاین، تئوری های کنترل خطی و غیر خطی، ماشین های هوشمند و رباتیک سیستم های پیشرفته می‌باشد که نتایج آن ها با استفاده از شبیه سازی و آزمایش های عملی اعتبار سنجی می‌شوند.

دینامیک و کنترل چیست؟ اخبار گرایش آزمایشگاه های دینامیک و کنترل اعضا را بشناسید دروس گرایش

دینامیک و کنترل چیست؟

گرایش دینامیک و کنترل به مدلسازی مفاهیم پایه ای دینامیک و باز خورد نظریه های کنترلی در زمینه های طراحی مکانیزم ،ماشین ها ، رباتیک و سایر سیستم های .مکانیکی می‌پردازد

موضوعاتی که در این زمینه مورد مطالعه قرار می‌گیرند شامل مدلینگ، دیزاین، تئوری های کنترل خطی و غیر خطی، ماشین های هوشمند و رباتیک سیستم های پیشرفته می‌باشد که نتایج آن ها با استفاده از شبیه سازی و آزمایش های عملی اعتبار سنجی می‌شوند.

این گرایش پایه ی تمامی سیستم های مکانیکی با کاربرد هایی در صنایع هوایی،پزشکی و ماشین های هوشمند است

نکته ی قابل توجه هم تنیدگی بسیار زیاد این گرایش با ریاضیات و علوم کامپیتر می‌باشد.

آزمایشگاه های دینامیک و کنترل

اعضا را بشناسید