دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

بیومکانیک

از کاربردهای این رشته می‌توان به ساخت اعضا بدن، شبیه سازی مکانیزم های زیستی اشاره کرد.

بیومکانیک چیست؟ اخبار گرایش آزمایشگاه های بیومکانیک اعضا را بشناسید دروس گرایش

بیومکانیک چیست؟

بیومکانیک شاخه‌ای از مهندسی مکانیک است که در آن سیستم ها و مکانیزم های زیستی از منظر قوانین حاکم بر علم مکانیک مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا شناخت ما از محیط اطرافمان، موجودات زنده ، مکانیزم‌های طبیعی و بدن خودمان کامل‌تر شود. از کاربردهای این رشته می‌توان به ساخت اعضا بدن، شبیه سازی مکانیزم های زیستی اشاره کرد.

اعضا را بشناسید